PRIVACY EN COOKIE POLICY

Versie van kracht vanaf 23/03/2019

Dit is de privacy en cookie policy van Praktijk Sterk in je relatie vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Weersstandersstraat 87 2180 Ekeren en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0816.913.115.

Persoonsgegevens die worden verzameld

Wij verzamelen hieronder vermelde gegevens in volgende omstandigheden :

Wanneer u ons contacteert, al dan niet via de website, whatsApp, sms, mail, telefoon en andere communicatiemiddelen aangaande de door ons geleverde diensten.

Wanneer wij een factuur dienen op te maken.

Om u op geregelde tijdstippen te informeren over de door Praktijk Sterk in je relatie geleverde diensten.

Om klanten ondersteuning te bieden

Gegevens die wij verzamelen:

Naam en voornaam

Telefoonnummer

Adres, straat, provincie, postocde/plaats, stad

Cookies en gebruiksgegevens

Familiesituatie

Burgerlijke staat

Seksuele geaardheid

Wij bieden geen diensten/producten aan aan minderjarigen jonger dan 16 jaar en wij verzamelen zodoende geen informatie van personen jonger dan 16 jaar.

Doel van het gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld en die door u aan ons worden/werden meegedeeld worden gebruikt en verwerkt op grond de desbetreffende vermelde rechtsvaardingsgrond.

 • Op grond van de contractuele relatie en/of grond van een wettelijke verplichting:
  • Klantenbeheer
  • Het naleven van de wettelijke bepalingen die op ons rust.
 • Op grond van uw toestemming:
  • Het u toesturen van mailings met inhoud die mogelijks interessant kan zijn voor u.
  • Analyse van uw websitebezoek teneinde daarmee de website alsook het aanbod van producten te verbeteren.
  • Voor analyse van de hulpvraag waarvoor u een beroep doet op de praktijk

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site zoals cookies die uw uitdrukkelijke voorkeur als gebruiker, bij wijze van voorbeeld uw taalkeuze, registreren om zodoende de kwaliteit te verbeteren

Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies omwille van de hierna vermelde reden .

 • Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken. Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Mailchimp: Om onze nieuwsbrieven te versturen maken we gebruik van Mailchimp voor hun privacy Policy kan je meer lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Je kan je op het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 • Facebook: Facebook-remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc. Je kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u dezinstructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaatinstellingen. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • Functionele cookies: om de diensten uit te voerden die je aanvraagt en dus noodzakelijk zijn om deze website naar behoren te laten functioneren. De informatie in kwestie registreert geen specifieke gegevens van de individuele gebruiker
 • Analytische cookies: het gebruik van onze service te controleren en analyseren.
 1. Google Analytics: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken. Ga naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden voor meer informatie over de privacypraktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Andere type cookies:
 1. Sessie cookies: om onze service te gebruiken
 2. Advertentiecookies
  • Mailchimp: Om onze nieuwsbrieven te versturen maken we gebruik van Mailchimp voor hun privacy Policy kan je meer lezen op https://mailchimp.com/legal/privacy/. Je kan je op het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
  • Facebook: Facebook-remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc. Je kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. Je kunt je ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of opt-out met uw mobiele apparaatinstellingen. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Voorafgaandelijk aan het gebruik van onze website zal u kennis kunnen nemen van onze cookieverklaring en kunnen aangeven of u met deze instemt.

Door het aanvinken van het vakje aanvaardt u dat voormelde cookies worden geïnstalleerd en aanvaardt u dat wij toegang krijgen tot deze informatie en deze mogen verwerken voor voormelde doeleinden.

U heeft op elk moment het recht om uw instemming met de installatie van cookies in te trekken. U kan daartoe een e-mail sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer u echter niet instemt of uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten op de website niet of niet naar behoren werken.

Het is ook steeds mogelijk om cookies die reeds op uw toestel geïnstalleerd zijn te verwijderen. De meeste internetbrowsers voorzien in deze functionaliteit en laten u toe om cookies te wissen, te blokkeren dan wel een verwittiging te ontvangen wanneer zich cookie wenst te installeren. Indien u meer informatie wenst over cookies; kan u meer informatie hieromtrent vinden op : www.allaboutcookies.org.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is van Praktijk Sterk in je relatie met maatschappelijke zetel te zetel te Weersstandersstraat 87 2180 Ekeren en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0816.913.115.

U kan de verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk contacteren via Britta Zoile britta@sterkinjerelatie.be

Uw rechten :Recht van inzage; van rectificatie en op het wissen van gegevens

U heeft het recht om op elk moment inzage te bekomen in de gegevens die door u werden verstrekt alsook heeft u het recht om deze gegevens te verbeteren.

U heeft tevens het recht om een kopie te bekomen alsook te verzoeken dat uw gegevens worden gewist. Wij zullen hieraan tegemoet komen doch enkel in de mate dat dit verenigbaar is met de uitvoering van de overeenkomst en wettelijke bepalingen die op ons rusten. .

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dat u een schriftelijk verzoek , gedateerd en ondertekend, verstuurd aan de verwerkingsverantwoordelijke samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Direct marketing

U kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Indien u niet langer mailingen van ons wenst te ontvangen, kan u zich op elk ogenblik uitschrijven door gebruik te maken van de “unsubcribe” knop dan wel een schriftelijk verzoek te richten , gedateerd en ondertekend, aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan Britta Zoile britta@sterkinjerelatie.be samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Veiligheid

Wij trachten zo goed als mogelijk de gegevens die u ons verstrekte te beveiligen en wij namen dan ook organisatorisch alsook technische veiligheidsmaatregelen om verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking dan wel ongeoorloofde toegang te voorkomen. Evenwel biedt geen enkel beveiligingssysteem 100 % garantie. Wij kunnen behoudens grove fout of bedrog niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het verlies, onrechtmatige verwerving of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Derde

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden desgevallend enkel aan dienstverleners betrokken bij de uitvoering/verwerking/afhandeling van de bestelling alsook aan de dienstverleners welke de bedrijfsvoering ondersteunen (zoals bijvoorbeeld boekhouder, marketingdienstverleners ea…… ) en enkel voor deze doeleinden en de doeleinden hoger vermeld meegedeeld.

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan Mailchimp ( VS ) voor direct marketing.

Indien een derde zich in een derde land zijnde niet in de Europees Economisch Ruimte bevindt, sluiten wij indien het desbetreffende land niet voorkomt op de lijst van landen waarvan de Europese Commissie het passend beschermingsniveau heeft erkend, een overeenkomst met de verwerker die een passende bescherming biedt.

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan Mailchimp ( VS ) voor direct marketing.

Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van het doel waarvoor ze werden bekomen/gebruikt . Uw gegevens worden steeds bewaard gedurende de termijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke bepalingen onder meer inzake bewaring van documenten opgelegd aan ondernemingen alsook om contractuele en wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te leven/af te dwingen.

Klachten

U heeft als klant het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer indien u van oordeel zou zijn dat uw rechten niet worden gerespecteerd.

De contactgegevens van de Commissie zijn :

Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

e-mail: commission@privacycommission.be

Update van de policy

Deze policy kan worden herzien. De herwerkte polis zal van kracht zijn op tijdstip vermeld in de herwerkte versie.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

De privacy policy is opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil aangaande deze policy behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van alwaar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Wij beschikken evenwel nog over de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de klant.